Home

Là một trông những thằng khùng nhất quả đất. Thích mang dép lào và phi thẳng vào văn chương @!#$@#!~

Advertisements